dnes je pátek 14. května 2021, svátek má Bonifác  2:33  
    Encyklopedie Energie  -> Slovník
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Vyhledávání

Lidé, firmy a organizace:
 Osobnosti
 Domácí firmy
 Zahranicní a mezinárodní firmy
Technická zarízení:
 Energetika všeobecne
 Elektrická zarízení
 Jaderná energetika
 Energetika fosilních paliv
 Vodní energetika
 Obnovitelné zdroje energie
Veda o energii:
 Fyzikální jednotky
 Cástice, chemické prvky a slouceniny
 Další látky
 Fyzikální pojmy
Technické a ekonomické pojmy:
 Technické pojmy
 Ekonomické pojmy
Technické a ekonomické pojmy

Technické pojmy
Napáje?ka
Tepelná turbína
Jaderné palivo
Alternativní zdroje energie
Atomový zákon
Bezdrátový p?enos elektrické energie
Bezpe?nost provozu
Bezpe?nostní postupy u jaderných elektráren
Bitumenace
Cementace
Cirkulace
?ernobylská havárie
?erpadlový provoz p?e?erpávací vodní elektrárny
?isté technologie uhlí
Denoxidace
Doprava uhlí
Doprava ropy
Doprava zemního plynu
Ekonomika energetiky
Elektrická instalace
Elektrická izolace
Elektrifikace
Elektrolyt
Emise škodlivin
Energetická politika státu
Energetická soustava
Environmentální hnutí
Exhalace
Fluidní spalování
Fluidní vrstva
Granulace
Havárie
Havarijní chlazení
Hluk v?trných elektráren
Ho?lavina
Hydraulické odstruskování
Hydraulický odvod zgranulované strusky
Chladicí voda
Chladivo
INES
Izolant
Jaderné palivo
Koeficient využití instalovaného výkonu
Kogenerace
Koncentrace spádu u vodních elektráren
Likvidace za?ízení
Luminofor
M??ení a regulace
Mokrá vápencová vypírka
Mokré procesy
Mžiková ochrana
Náhradní schéma
Napájecí voda
Napáje?ka
Nep?ímá ochrana
Obnovitelné zdroje energie
Odlu?ování popílku a ?išt?ní spalin
Odpadní teplo
Odsi?ování spalin
Oxida?ní vzduch
Palivové hospodá?ství
Parní vytáp?ní
Plynárenství
Plynové vytáp?ní
Prášková technologie
Primární ochrana
Primární sm?s
Primární spalovací vzduch
P?enos elektrické energie
P?epracování vyho?elého jaderného paliva
P?ifázování
P?ímá ochrana
Racionalizace spot?eby elektrické energie
Regulace ?erpadla
Regulace kompresoru
Regulace parní turbíny
Regulace ventilátoru
Regulace vodní turbíny
Rekultivace
Riziko
Rozvod elektrické energie
Rozvod zemního plynu
?ízení elektriza?ní soustavy
Sazby elektrické energie
Sekundární ochrana
Spalovací prostor
Spolehlivost
Spot?eba elektrické energie
Stín?ní
Suché procesy
Summit Zem?
Systém ?išt?ní spalin
Štítkování elektrických spot?ebi??
Tepelná turbína
Tepelné zne?išt?ní
Tepelné ztráty
Teplárenství
T?žba ropy
T?žba uhlí
T?žba zemního plynu
Turbínový provoz
Turbínový provoz PVE
Uhelné sloje
Úspory energie
Útlumový program
Vakuum v kondenzátoru
Vitrifikace
Vodní prostor
Výroba bioplynu
Výroba elektrické energie
Vytáp?ní
Výkon reaktoru
Zajišt?né napájení
Zákon o ozduší
Zásobování teplem
Zdroj
Zemní spojení
Zply?ování uhlí
Ztráty energie
Životnost energetických za?ízení
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
26647081

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.