dnes je čtvrtek 17. června 2021, svátek má Adolf  5:15  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
    3. Jaderná energie
        1. Tajemství atom?
 Výlet do mikrosv?ta, Jak vypadá atom, Zá?ící kameny, Prav?k jaderné fyziky, Spln?ný sen, Energie z jádra, Sv?tlo a síla
        2. Jaderná syntéza
 Nad?je p?íštího tisíciletí, Jaderná syntéza, Termonukleární reakce, Termonukleání reaktory, P?ímá p?em?na termonukleární energie, Vodíkové hospodá?ství
        3. Super novinky
 Jaderná energetika v 21. století, Jaderné elektrárny budoucnosti, Vysokoteplotní reaktory, Rychlé množivé reaktory, Urychlova?em ?ízený reaktor, ?ízená termonukleární syntéza
        4. Bezpe?nost jaderných elektráren
 Jsou jaderné elektrárny nebezpe?né?, Pou?ení z prvních pokus?, Ob?ti vývoje reaktor?, Role mezinárodní atomové agentury, Stupnice hodnocení jaderných událostí, Havárie jaderných elektráren, Jaderná energetika jako nezbytnost, Nová koncepce bezpe?nosti zdokonalených reaktor?
        5. Tajemství energie hmoty
 Energie a hmota, E = M . c2, Vazebná energie jader, Cesta k jaderné energii, Nejlepší je antihmota, Není to tak jednoduché, 1 jaderná tableta = 880 kg uhlí
        6. Podivuhodné paprsky
 Zá?ení kolem nás, Použití zá?ení, Ú?inky zá?ení, Práce se zá?ením, M??ení a ochrana, Jak p?sobí zá?ení, P?írodní zdroje - Um?lé zdroje, Veli?iny a jednotky, Druhy ionizujícího zá?ení, Životní prost?edí
        7. Surovina nebo odpad
 Vyho?elé palivo, Co na to matka P?íroda, Hlubinná úložišt?, Bariéry, P?eprava, Kone?ná likvidace, P?epracování, Do?asné skladování - a co dál?, Mezisklady, Porovnávání radioaktivních a neradioaktivních odpad?
        8. Trezor na tisíc let
 Radioaktivní odpady, Charakteristika a kategorizace, Institucionální radioaktivní odpady, Radioaktivní odpady z jaderných elektráren, Do?asné skladování a kone?né ukládání, Legislativa a bezpe?nost
        9. Energie bez kou?e
 Jaderná energie, N?kolik slov z historie, Princip jaderné elektrárny, Co se d?je v palivu, ?ízená ?et?zová reakce, Z ?eho se skládá reaktor, Konstrukce reaktor?, Typy reaktor?, Bezpe?nost jaderných elektráren
        10. ?eská jaderná v?da
 Sv?t atom? u nás, ?ež u Prahy, Vysoké školy a další akademická pracovišt?, Bývalý ÚVVVR, Léka?ství, Pr?mysl - informace - státní dohled

simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
27220107

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.