dnes je úterý 2. června 2020, svátek má Jarmil  0:57  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO SUCHÉ ODBĚRY POPÍLKU A STRUSKY

Komplexní přechod na suché odběry popílku a strusky, který nyní probíhá ve všech elektrárnách ČEZ, a. s., je ve většině případů základním předpokladem zejména pro využívání této cenné suroviny, ale i pro ekologičtější způsoby ukládání nevyužité části odpadů. V dalším textu jsou popsána některá technologická řešení tohoto problému.

Elektrofiltr zbavující spaliny popílku.

Suché odběry popílku

Popílek, který se shromažduje ve výsypkách elektroodlučovačů, se přes turniketové podavače dávkuje do fluidních žlabů , které dopravují popílek z několika výsypek do systému pneumatické dopravy. Ta může být kontinuální nebo častěji diskontinuální s použitím tzv. komorových podavačů. Tak se popílek dopraví do mezizásobníku popílku, ze které ho již lze odebírat popílek k využití.
Uspořádáním fluidních žlabů, pneumatické dopravy a mezizásobníků lze shromaždovat popílek různé velikosti zrn podle potřeb následného způsobu využití.
Z mezizásobníku se popílek dávkuje do komorového podavače, odkud se dopravuje do zásobního sila na popílek. Silo je vybaveno pneumatickým vyprazdňovacím zařízením, čeřením a výstupním filtrem dopravního a čeřicího vzduchu. Zásobník popílku může obecně být ocelový nebo betonový. Při skladování popílku ve velkokapacitních silech záleží velmi na systému vyprazdňování, neboť popílek, ve spodních partiích vystavený vysokým tlakům, má sklon k silnému zhutnění a snížení tekutosti. Nežádoucí hutnění popílku v sile je eliminováno instalací vyprazdňovacího kuželu nade dnem sila, vyprazdňování je zajišťováno systémem pneumatických žlabů na dně sila.

Schéma provzdušňovacího systému sila na popílek.

Ze sila se popílek systémem podavačů a vážícího podavače dávkuje do mixéru, kde se připravuje stabilizát, deponát nebo aglomerát. Do mixéru se přivádí voda; může být přiváděna bud čerstvá technologická voda, nebo některý druh odpadní vody, zvláště odpadní voda z odsíření, která zlepšuje některé vlastnosti stabilizátů. Dále může být do mixéru přiváděna struska a energosádrovec z odsíření nebo produkt polosuché metody odsíření.
Mixér sloužící k přípravě stabilizátu, deponátu nebo aglomerátu obecně zajišťuje rovnoměrné provlhčení míchaných složek a homogenizaci vlhké směsi. Jsou užívány dva základní principy míchání:

  • míchání v jedno nebo dvojhřídelovém horizontálním mísiči,
  • míchání v nádrži opatřené míchadlem na vertikální ose.

Je-li cílem výroba materiálu s definovanými vlastnostmi (těsnicí hmota, stabilizát s limitovanými výluhy apod.), je velmi důležité, aby docházelo k dobrému provlhčení a homogenizaci a eliminoval se vznik neprovlhčených jader, jejichž dodatečná hydratace na složišti by mohla způsobit pokles pevnosti a zvýšení propustnosti zatvrdlé hmoty.
Doprava stabilizátu, aglomerátu nebo deponátu je zajišťována ve většině případů pryžovými pásovými dopravníky. Pásová doprava může být nahrazena tzv. čerpáním husté suspenze nebo dopravou nákladními automobily viz dále.

Odtah horké strusky chladícím dopravníkem.

Odběr a doprava strusky

Varianta 1: Vlhká struska z vodního uzávěru kotle prochází drtičem, odkud vypadává na odběrný redler (řetězový hrablový dopravník) nebo šnekový dopravník. Soustavou redlerů, na něž je přiváděn i popel ze zadních tahů a Ljungströmů (ohříváků spalovacího vzduchu) se struska dopravuje do zásobního sila strusky. Silo je vybaveno vyhrabovacím zařízením (hydraulický rám, šnek apod.). Je-li struska vlhká, je nutné, aby se zamezilo namrzání obsahu sila. Silo je proto vybaveno topným zařízením. Ze zásobního sila se struska dávkuje systémem podavačů a vážícího podavače do mixéru nebo může být zároveň plněna do nákladních automobilů nebo železničních vozů odběratelů. Tato varianta je nejrozšířenější, představuje relativně nízké investiční i provozní náklady.
Varianta 2 se využívá především při řešení suchého odběru hrubého (ložového) popele fluidních kotlů.
Varianta 3 pak využívá splavovací kanály a původní bagrovací jímku. Tato varianta je vhodná v těch případech, kdy je při rekonstrukci znemožněn (z prostorových nebo statických důvodů) zásah do partií pod kotlem nebo ponechává-li se možnost záložní hydraulické dopravy strusky.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20976596

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.