dnes je čtvrtek 4. června 2020, svátek má Dalibor  4:45  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka

JAKÉ MAJÍ ODPADY Z ENERGETIKY VLASTNOSTI

Popel je zbytek po spalování uhlí, z něhož část je zachycována v EO (popílek) a část je odváděna z ohniště kotle (škvára a struska), ta představuje u granulačních kotlů, kde se ve víru vzduchu spaluje práškové mleté uhlí, zpravidla 10-20% celkového množství popele. U roštových kotlů je procento škváry vyšší, neboť uhlí se spaluje ve vrstvě na roštu.
Orientační složení je zpravidla následující: 45-55% Si02, 15-30% Al2O3, 5-20% Fe2O3, 1-5% CaO (u většiny českého uhlí; u zahraničního může obsah CaO dosahovat až 20%), 1-3% MgO, asi 1,5% TiO2, 0,5% Na2O ,1% K2O, 0,5-2% SO3. Podle způsobu spalování může popel obsahovat 1-10% nedopalu, tj. nespáleného uhlíku z uhlí. Hustota je od 1900 do 2 300 kg/m3, sypná hmotnost asi 750 kg/m3, sypná hmotnost setřeseného materiálu je kolem 1000 kg/m3.
Velikost částic popílku je od řádu 10-7 m do 10-3 m, velikost částic škváry je pak do několika desítek mm.
Obsah kovů As, Be, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn a dalších bývá v řádu desítek až stovek ppm (ppm = jedna miliontina), přičemž na menších částečkách popílku se zachycuje větší množství těchto kovů.
Energosádrovec vzniká v odsiřovacím absorbéru jako produkt reakce mezi vápencem (zřídka jiným absorbentem) a kyselými složkami kouřových plynů (především SO2, ale i HCl a HF) a následné oxidace vzniklého siřičitanu vápenatého.
   Složení je následující: 80-95% CaSO4. 2H2O (minerál sádrovec), 1-10% Si02, 0,5-5% Al2O3,   0,5-3% CaCO3 + MgCO3 a dále pod 1% Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, SO2, F, Cl.

Elektrofiltry k zachycování popílku..

Střední velikost částic bývá 70 - 90 mm v závislosti na konkrétní technologii odsiření. Hustota sádrovce je 2320 kg/m3, sypná hmotnost závisí na vlhkosti a pohybuje se v rozmezí 850 -1200 kg/m3, sypná hmotnost setřeseného materiálu může dosahovat až 1500 kg/m3. Sádrovec je produkován zpravidla jako suspenze nebo vlhká hmota s vlhkostí kolem 10%. V tomto stavu je sádrovec velmi lepivý a při manipulaci a dopravě se přilepuje na vše, s čím přijde do styku. Je-li užit pro výrobu sádry, suší se. Pro zabránění prášení při transportu se někdy briketuje to znamená, že se práškový sádrovec stlačí mezi dvěma válci s prohlubněmi. Podobným způsobem se vyrábějí tablety nebo známé palivové brikety z uhelného prachu nebo dřevěných pilin.
Obsah kovů v energosádrovci je obyčejně desetkrát až stokrát nižší než v popílku.
Produkt odsíření polosuchou metodou vzniká reakcí mezi vápnem a kyselými složkami kouřových plynů. Na rozdíl od energosádrovce však obsahuje převážnou část síry ve formě půlhydrátu siřičitanu vápenatého CaSO3.1/2H2O, který se v procesu odsíření na síran již dále neoxiduje. Díky většímu přebytku vápna pro odsíření obsahuje i produkt větší množství volného vápna. Příklad složení produktu uvádí tabulka:

Složka % Složka %
CaSO3 40,2 inerty 1,5
CaSO4 20,4 MgSO3 1,0
Ca(OH)2 13,9 CaCl2 0,5
CaCO3 4,2 CaF2 0,5
popílek 8,9 voda vázaná 8,9

Uvedené složení je nutno chápat jako orientační, obsahy jednotlivých solí podle provozních podmínek, kvality uhlí a vápna kolísají ve značném rozsahu.
O fyzikálních vlastnostech a obsahu kovů platí přibližně totéž, co o energosádrovci. Vlhkost se pohybuje od 1 do 7%.

Zařízení na výrobu stabilizátu.

Produkt fluidního spalování s odsířením je vlastně směsí popele, produktů odsíření, nerozloženého vápence a nezreagovaného vápna, které vzniká rozkladem nadbytečného vápence v ohništi. Složení závisí na kvalitě uhlí, vápence, technologických podmínkách spalování a množství dalších vlivů. Příklad složení může být následující: 38% SiO2, 19% Al2O3, 5% Fe2O3, 2% TiO2, 26% CaO, 1% MgO, 6% SO3, 0,01% Cl,  0,1% F, přičemž část CaO je ve formě síranu vápenatého, část ve formě volného vápna a menší část jako nerozložený CaCO3. Produkt fluidního spalování může obsahovat až 15% nedopalu.
Zrnitost (velikost zrn materiálu), fyzikální vlastnosti a obsahy kovů se příliš neliší od popílku.

Produkt suché aditivní metody odsíření se složením podobá předchozímu materiálu, rozdíl spočívá především v reaktivitě volného vápna (CaO) a vlastnostech obsaženého popílku.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
21006136

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.