dnes je pondělí 1. června 2020, svátek má Laura  10:22  
    Encyklopedie Energie  -> Výklad
        
     Rozšířené hledání
     Menu
  Encyklopedie Energie
    Výklad
    Slovník
    Pokusy
    O encyklopedii
    RAO
    Schémata Elektráren
  Bheliom
  Objednávka
Tepelná elektrárna Tušimice II.

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Výroba a rozvod elektrické energie je složitý proces s mnoha vazbami na své okolí. V současné době neumíme elektrickou energii dlouhodobě skladovat. O vyrobeném množství elektrické energie rozhoduje každý odběratel ať už spuštěním stroje v továrně nebo zapnutím světla či televizoru v domácnosti. Výroba i rozvod se musí okamžitě přizpůsobit.
Klasická elektrárna na fosilní paliva je komplikovaným zařízením zahrnujícím v sobě řadu samostatných technologických celků, jejichž bezporuchový provoz a vzájemná souhra jsou výchozím předpokladem pro výrobu elektrické energie. Aby taková elektrárna mohla vůbec pracovat, jsou k tomu potřebné dvě základní látky: palivo v našem případě uhlí a voda.
Pro dopravu uhlí do elektrárny se používá dopravních pás, někdy i v délce několika kilometrů, železničních vagonů, lodí a zřídka nákladních aut. Skládka paliva v elektrárně umožňuje její provoz po dobu několika dní i v případě, že dojde k přerušení dodávky paliva, např. při silných mrazech.
Jedním z klíčových zařízení elektrárny je kotel, ve kterém tepelná energie vzniklá spálením uhlí přemění vodu v páru o vysoké teplotě. Pára je zavedena do turbíny, kde přemění část své energie na energii kinetickou a roztočí turbínu a generátor elektrické energie.

Tepelná elektrárna Tisová.

Výroba elektřiny je však také spojena s produkcí látek vzniklých spálením uhlí. Jedná se v zásadě o produkty tuhé a plynné. Mezi tuhé produkty patří struska (zachycovaná ve spodní části kotle) a popílek obsažený ve spalinách. Plynné produkty spalování - spaliny - obsahují vedle zmíněných tuhých látek řadu látek plynných např. CO2, SO2, NO Cl, F, CO, vodní páru atd. Zachycování popílku ve spalinách je již poměrně dobře zvládnutou záleži tostí a elektrostatické odlučovače (filtry) dokáží zachytit více než 99 % popílku. Poněkud složitější je zachycování plynných emisí, zejména emisí oxidu síry (SO2) a dusíku (NOx), které jsou považovány za nejvýznamnější znečišťovatele ovzduší při spalování fosilních paliv spolu s oxidem uhličitým, přispívajícím ke vzniku skleníkového efektu na Zemi.

  Schéma tepelné elektrárny.

   Snižováni emisí SO2 a NOx je dnes řešitelné poměrně širokou škálou dostupných technologií. Současná uhelná elektrárna je vybavena jak vysoce účinnými filtry, zachycujícími popílek obsažený ve spalinách, tak zařízením zachycujícím plynné látky, vzniklé spálením uhlí, a to zejména oxidy síry (SO2), kterých se zachycuje v průměru více než 95 %. Rovněž emise oxidů dusíku, souhrnně označované jako NOx,jsou za použití různých technologií snižovány až o více než 70 %. Všeobecná představa uhelné elektrárny chrlící do ovzduší oblaka sirnatého kouře plného popílku patří již jen do historie.
simopt@simopt.cz
    Zajímavé odkazy Reklama na energyWebu    
    Počítadlo přístupů
   
20969780

Creative Commons License
energyWeb is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.energyweb.cz. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.energyweb.cz.